Blogit09.06.2021

Mitä nostaa esiin urasivuilla tai työpaikkailmoituksilla?

Olemme viime aikoina keskustelleet paljon työnantajamielikuvasta ja pohtineet yhdessä asiakkaidemme kanssa työnantajamielikuvan ja rekrytointimarkkinoinnin maailmaa. Kuntarekry.fi -sivustolle on myös viime aikoina aktiivisesti kehitetty erilaisia mahdollisuuksia tavoittaa työnhakijoita entistä paremmin. Tämän myötä olemme kehittäneet sivustolle esimerkiksi mahdollisuudet laajennettuihin urasivuihin sekä työpaikkailmoituksiin, ja tämän myötä olemme sekä itse että yhdessä asiakkaidemme kanssa pohtineet sitä, millaista sisältöä organisaation urasivulle tai työpaikkailmoituksille kannattaa tuottaa. Jotta sisältöjen kehittämisessä päästään alkuun, on meidän hyvä tutustua aiheeseen sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan avulla.

Ulkoinen ja sisäinen työnantajamielikuva

Työnantajamielikuva voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen työnantajamielikuvaan. Ulkoisella työnantajamielikuvalla tarkoitetaan asioita, jotka näkyvät ulospäin hakijoille jo ennen kuin hän kenties on edes ajatellut kyseistä organisaatiota työnantajana. Tähän vaikuttavat esimerkiksi organisaation palvelut, verkkosivut, sosiaalinen media ja asiakaskokemukset. Kunta-alalla mielikuvaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla ihan arjen perinteiset asiat ja tilanteet, kuten terveyspalveluissa saatu asiakaspalvelu tai kunnan omien liikuntapalveluiden käyttäminen.

Sisäinen työnantajamielikuva taas tarkoittaa niitä asioita, joita työntekijä kokee työssään ja miten hän kokee organisaatiokulttuuriin. Voidaan siis puhua myös työntekijäkokemuksesta ja siitä, miten henkilöt kokevat viihtyvänsä töissä. Alkuvaiheessa työntekijäkokemukseen vaikuttavat myös rekrytointiprosessiin liittyvät asiat, kuten miten työhönottoprosessi sujui ja miten uuden työntekijän perehdytys hoidetaan. Sisäiseen työnantajamielikuvaan voivat siis vaikuttaa hyvinkin monet asiat, kuten työkaverit, oma tiimi, tiimihenki, työntekijän sopivuus tiimikulttuuriin, työympäristö, esimiehet, käytössä olevat järjestelmät tai mahdolliset työkalut, urakehitys ja koulutusmahdollisuudet.

Lue myös: Työnantajamielikuva ja kannaattaako siihen panostaa

Sisäinen työnantajamielikuva vaikuttaa vahvasti myös ulkoiseen

Ulkoisen ja sisäisen työnantajamielikuvan ero on melko selkeä, mutta ne linkittyvät kuitenkin vahvasti toisiinsa. Mikäli sisäinen työnantajamielikuva eroaa ulkoisesta, eli vaikkapa työntekijät eivät koe, että heidän työtään arvostetaan, organisaation arvot ovat toista kuin on kerrottu tai rekrytointiprosessin aikana annetut lupaukset eivät pidä paikkaansa, heijastuu se väistämättä negatiivisesti myös ulkoiseen työnantajamielikuvaan. Mikäli työntekijä ei viihdy töissään tai kokee, että hänen työtään ei arvosteta, voi se hyvinkin vaikuttaa töistä suoriutumiseen tai vaikkapa yksittäiseen asiakaspalvelutilanteeseen. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että henkilö, joka jonain päivänä voisi olla organisaatiolle potentiaalinen työntekijä, saakin huonon kokemuksen ihan perus arjessaan kyseisestä organisaatiosta ja työnantajamielikuva muuttuukin aiempaa huonommaksi.

Ilman, että tutkitaan ja koitetaan parantaa sisäistä työnantajamielikuvaa, voi ulkoisen työnantajamielikuvan kehittäminen olla haastavaa. Jos sisäinen mielikuva on huono, tulee ulkoisesta työnantajamielikuvan tekemistä helposti irrallista tekemistä, joka ei välttämättä perustu todellisuuteen. Näin ollen työnantajamielikuvasta ja rekrytointimarkkinoinnista voi tulla ”päälle liimattuja kiiltokuvia”, jotka irtoavat viimeistään siinä vaiheessa, kun kyseinen henkilö on rekrytoitu organisaatioon töihin. Aloita siis urasivujen tai muiden sisältöjen tekeminen siitä, että tutkit miten nykyiset työntekijäsi viihtyvät teillä töissä ja mitä he sanovat teistä työyhteisönä. Tätä kautta löydetään hyvin myös sisältöjä urasivuille tai työpaikkailmoituksille ja voidaan kertoa työnantajasta totuuden mukaista kuvaa myös hakijoille.

Lue myös: 70% mielestä kunta-alan työpaikkailmoituksissa on parantamisen varaa

Millaisia asioita työstä ja organisaatiosta kannattaa nostaa esille

Kunta-alalla olemme usein törmänneet siihen ongelmaan, että organisaatiot ovat hyvin laajoja, jolloin työmahdollisuuksista kertominen voi olla haastavaa. Valitettavan usein juuri työnhakijoille suunnattuja sisältöjä ei ole tehty tai ne on kopioitu turisteille tai kuntaan muuttaville henkilöille ja sitä kautta vain napattu osaksi työnantajasivua. Näin ollen monilla potentiaalisilla työnhakijoilla voi olla hyvinkin vaikea ymmärtää millaisia toimialoja, yksiköitä tai työtehtäviä kyseisessä kunnassa voisi olla tarjolla. Tämä ei välttämättä myöskään avaudu kovin hyvin yksittäiseltä työpaikkailmoitukselta, jos teksti on hyvin geneerinen tai työn kuvausta ei ole mietitty tarkkaan. Työpaikkailmoitukset voivat helposti jäädä sellaisiksi, että työn sisältö tai mahdollisuudet eivät avaudu hakijalle. Myöskin kunta-alalla paljon käytettävät kelpoisuusehdot voivat olla työnhakijalle hepreaa tai tehdä työpaikan kuvauksesta helposti liian vaativan, jolloin hakija kokee, että hänellä ei riitä osaaminen kyseiseen tehtävään.

Työnhakijat ovat nostaneet selkeästi tärkeimmäksi asiaksi työpaikkailmoituksella työtehtävän esittelyn ja työpaikkailmoituksen tekstin tyylistä toivottiin, että se olisi mieluusti virallista ja selkokielistä. Tästä voitaneen päätellä sitä, että työnhakijaa oikeasti kiinnostaa työpaikkailmoituksella se, mitä hän kyseisessä työtehtävässä tulisi tekemään. Työnhakija siis oikeasti kaipaa informaatiota, millaista työ ja arki kyseisessä työpaikassa on. Huumoria ja muita keinoja voi myös toki käyttää, kunhan ne eivät vie liikaa tilaa oikealta asialta.

Lue myös: Kunta-alan työnantajamielikuva

Pyri luomaan informatiivista sisältöä

Sekä urasivuilla, jonka avulla halutaan kertoa laajemmin mahdollisuuksista, että työpaikkailmoituksella, missä haetaan tekijöitä yksittäiseen tehtävään, kannattaa liikkeelle lähteä siitä, mitä organisaatiossa oikeasti tehdään. Lisäksi on hyvä avata, millaista työyhteisön oma arki on ja millaisia uramahdollisuuksia organisaatio voi tarjota. On myös hyvä muistaa, että usein työ on tekijälleen muutakin kuin työtä, eli ne pienet asiat myös arjen keskellä kannattaa nostaa esiin. Lisäksi voi kertoa, mitä hyviä käytäntöjä työyhteisön arjesta löytyy tai miten mahdollistetaan se, että työ ei ole pelkkää peruspuurtamista, vaan siellä on myös muutakin, kuten koulutus- tai kehittymismahdollisuuksia. Näitä asioita voi selvittää tutkimalla sisäistä työnantajamielikuvaa.

Kunta-alalla työn merkityksellisyys ihmisten arkeen on sellainen asia, mitä kannattaa tuoda esiin. Kunta-alalla ylläpidetään ja kehitetään kunnan palveluita, joita jokainen asukas voi käyttää ja vaikutetaan näin ollen jokaisen kuntalaisen arkeen. Kunta-alalla organisaatiot ovat hyvin laajoja, jota kannattaa käyttää vahvuutena kertomalla sekä työnantajan monipuolisuudesta ja erilaisista mahdollisuuksista. Myös yksittäiset työtehtävät voivat olla paljon monipuolisempia kuin moni uskoisi. Usein urasivuilla tuodaan esille myös organisaation arvoja. Näitä kirjatessa kannattaa pohtia näkyvätkö ne oikeasti arjen tekemisessä.

Ja ehkä viimeisenä asiana kuitenkin kannattaa muistaa, että kaikille merkityksellistä ei välttämättä ole se, että on mahdollista kehittyä uralla tai kouluttautua. Joillekin ihmisille voi hyvinkin riittää se, että pääsee tekemään perusduunia, olemaan oma itsensä ja saamaan siitä palkkaa. Vaikka töissä vietetäänkin valtaosa päivistä, kaikki eivät kaipaa haasteita ja kehittymismahdollisuuksia ja jatkuvaa kouluttautumista, vaan he haluavat käydä töissä niin sanotusti kasista neljään, jonka jälkeen he voivat tehdä muita asioita. Toisin sanoen joskus voi olla ihan paikallaan tuoda esille yksinkertaisesti sitä, että meillä voit tehdä töitä omalla tavallasi ja olla täysin oma itsesi.

Lue myös: Kunta-alan houkuttelevuus työnhakijamarkkinoilla

Haluatko kuulla lisää Kuntarekryn laajennetusta urasivusta tai työpaikkailmoituksista? Laita meille viestiä ja kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä

Lähteet:

  • Tissari Sari 2021. Yrityksen työnantajakuvaa selvittämässä: hakijakokemuksesta työntekijäkokemukseen. Hämeen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/496615
  • Helminen Kaisa 2021. ”Halutaan super-hyper-ihmisiä töihin”: Työnhakijoiden ja työnantajien näkemyksiä kunta-alan työpaikkailmoituksista. Vaasan yliopisto. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/12558